top of page

Morissa R. Freiberg Group

Public·12 members
Austin Hernandez
Austin Hernandez

Obavestenje O Nacinu I Mestu Prijema Reklamacija Obrazac Pdf 12 NEW!


Ukoliko niste zadovoljni proizvodom kupljenim na sajtu www.cenatonera.rs iz bilo kakvog razloga, u roku od 14 dana od dana prijema robe možete vratiti proizvod. Preuzmite obrazac u MS Word-u za odustanak ili isti obrazac u pdf formatu.
Obavestenje O Nacinu I Mestu Prijema Reklamacija Obrazac Pdf 12


Download File: https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Furlcod.com%2F2u2jxn&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw3WCw-ivCn_puCposypnnVuProdavac je dužan da na prodajnom mestu vidno istakne obaveštenje o načinu i mestu prijema reklamacija. Dužan je i da obezbedi prisustvo lica ovlašćenog za prijem reklamacija u toku radnog vremena.


Postupak reklamacije sprovodi se shodno članu 56. Zakona o zaštiti potrošača ("Službeni glasnik RS", br. 62/2014, 62/2014, 6/2016-dr. zakon i 44/2018-dr. zakon). Član 56. Zakona o zaštiti potrošača, izvod iz zakona: Reklamacija i način rešavanja reklamacije Član 56. Potrošač može da izjavi reklamaciju prodavcu radi ostvarivanja svojih prava iz čl. 52, 54. ovog zakona, kao i zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka. Prodavac je dužan da na prodajnom mestu vidno istakne obaveštenje o načinu i mestu prijema reklamacija, kao i da obezbedi prisustvo lica ovlašćenog za prijem reklamacija u toku radnog vremena. Potrošač može da izjavi reklamaciju usmeno na prodajnom mestu gde je roba kupljena, odnosno drugom mestu koje je određeno za prijem reklamacija, telefonom, pisanim putem, elektronskim putem, odnosno na trajnom nosaču zapisa, uz dostavu računa na uvid ili drugog dokaza o kupovini (kopija računa, slip i sl.) [ Napomene: Potrošač izjavljuje reklamaciju radi ostvarivanja prava po osnovu saobraznosti, garancije, pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka na sledeće načine: usmeno na mestu prodaje robe (spisak prodavnica sa adresama i brojevima telefona nalazi se na linku Prodavnice), telefonom (na broj 060 060 63 46), pisanim putem (Pet Republic doo, Ševina 47, 11080 Zemun ili elektronskim putem (email: info@petrepublic.rs). Obaveze potrošača su da priloži račun, kopiju računa ili bilo koji drugi dokaz o kupovini. Kupac nije dužan da čuva ambalažu u kojoj je bila roba. U svakoj našoj prodavnici postoji posebno određeno i obeleženo mesto i osoba zadužena za reklamacije kojoj se kupac može obratiti u vezi problema koji ima. Proces reklamacije počinje popunjavanjem izjave o reklamaciji, koju zaduženo lice naše firme daje kupcu da popuni. Naša firma je u obavezi da u zakonskom roku pošalje robu na servis, što znači da kupac ne snosi troškove slanja servisu. ] Prodavac je dužan da potrošaču izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno saopšti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija. Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Odgovor prodavca na reklamaciju potrošača mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 15 dana, odnosno 30 dana za tehničku robu i nameštaj, od dana podnošenja reklamacije. Prodavac je dužan da postupi u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost potrošača. Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciji primljenih reklamacija. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom. Nemogućnost potrošača da dostavi prodavcu ambalažu robe ne može biti uslov za rešavanje reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti. [ Napomene: Postupak reklamacije za robu kupljenu preko ugovora na daljinu takođe se sprovodi u skladu sa članom 56. Zakona o zaštiti potrošača. Prilikom izjavljivanja reklamacije kupac popunjava izjavu o reklamaciji koju može preuzeti sa našeg sajta ili dobiti u nekoj od naših prodavnica. Uz izjavu o reklamaciji kupac će dostaviti reklamirani proizvod u neku od prodavnica naše firme ili poštom/kurirskom službom na adresu magacina (Pet Republic doo, Ševina 47, 11080 Zemun) ili na adresu neke od prodavnica. Nakon slanja proizvoda, dalji postupak nastavlja se u skladu sa članom 56. Zakona o zaštiti potrošača. S obzirom da se roba kupljena na daljinu uglavnom isporučuje kurirskom službom, kupac mora da obrati pažnju na stanje robe prilikom prijema. Ukoliko je pakovanje robe oštećeno, kupac ima pravo da odbije prijem. Ako kupac primi robu i posle raspakivanja utvrdi da je roba oštećena, ili ako prilikom puštanja u rad ustanovi da je uređaj neispravan, treba da nam se obrati a lice zaduženo za rešavanje reklamacija će ga uputiti na način rešavanja problema. ]


Prilikom reklamiranja kupljene robe kupac je dužan da priloži reklamiranu robu kao i dokaz o plaćanju (kopiju računa, slip itd.), te da popuni reklamacioni list.Neophodno je navesti sledeće podatke: ime i prezime, adresu, broj telefona, elektronsku adresu, kako bi prodavac mogao da ga obavesti o odluci o rešavanju reklamacije. Početak roka kod zaprimljenih reklamacija se računa od datuma prijema reklamiranog artikla.


Organizator putovanja je dužan, da na prodajnom mestu vidno istakne obaveštenje o načinu i mestu podnošenja reklamacije, i da obezbedi prisustvo lica ovlašćenog za prijem reklamacija, u toku radnog vremena.


Organizator je dužan u roku od 8 dana od dana prijema uredne reklamacije dostaviti Putniku pisani odgovor i da u roku od 15 dana i isplatiti razliku u ceni. Organizator putovanja može produžiti ovaj rok uz saglasnost Putnika i to evidentirati u knjigu reklamacija.


Jedna od novina u vezi sa reklamacijama iz novog Zakona o zaštiti potrošača, a koja se odnosi na prodavce, tj. trgovce, jeste da su prodavci dužni da na prodajom mestu vidno istaknu obaveštenje o načinu i mestu prijema reklamacija, kao i da obezbede prisustvo lica ovlašćenog za prijem reklamacija u toku radnog vremena.Od autora: knjigovodstvene agencije Tio Trade d.o.o.


Potrošač ima pravo da od trgovca dobije tačne, potpune i jasne informacije o osnovnim obeležjima robe, poslovnom imenu, matičnom broju, adresi sedišta i broju telefona, prodajnoj ceni, načinu plaćanja, načinu i roku isporuke, načinu izjavljivanja reklamacije trgovcu, a naročito o mestu prijema i načinu postupanja po njima, kao i uslovima koji se odnose na ostvarivanje prava potrošaća po osnovu nesaobraznosti robe, kao i sva druga obaveštenja u skladu sa članom 13 Zakona o zaštiti potrošača i propisima koji uredjuju trgovinu.


Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno od robe kupljene putem on-line porudžbine, potpisivanjem izjave o odustanku. Trgovac je dužan da u trenutku zaključenja ugovora, a najkasnije prilikom isporuke robe preda potrošaču u pisanoj formi propisani obrazac za odustanak. Izjava o odustanku biće blagovremeno ako je poslata u roku od 14 dana, (bez navođenja razloga i dodatnih troškova) od dana prijema robe.


Poslovođa prodavnice, ili prodavac prilikom prijema reklamacije od strane potrošača u evidenciji o primljenim reklamacijama unosi sledeće podatke i izdaje reklamacioni list potrošaču sa sledećim podacima:


U maloprodajnom objektu na vidnom mestu treba istaći obaveštenje o načinu i mestu prijema reklamacija, sa informacijom o licima ovlašćenim za prijem reklamacija u toku radnog vremena maloprodajnog objekta.


Ovlašćeno lice u maloprodajnom objektu ili ovlašćeno lice Službe reklamacija prodavca u zavisnosti od toga gde je reklamacija podneta su dužni da potrošaču, prilikom prijema reklamacije, izdaju Potvrdu o prijemu reklamacije.


Evidencija o primljenim reklamacijama vodi se u elektronskom obliku i sadrži naročito podatke o podnosiocu i datumu prijema reklamacije, podatke o robi (naziv, šifra artikla, cena), kratkom opisu nesaobraznosti i zahtevu iz reklamacije, datumu izdavanja potvrde o prijemu reklamacije, odluci o odgovoru potrošaču, datumu dostavljanja te odluke, ugovorenom primerenom roku za rešavanje na koji se saglasio potrošač, načinu i datumu rešavanja reklamacije, kao i informacije o produžavanju roka za rešavanje reklamacije.


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

bottom of page